Fundraiser.cz - Od žádostí o jednorázové granty k dlouhodobým fundraisingovým strategiím - Vojtěch Ort, fundraiser. Ort Ortodroma Praha Prahy Praze pražská pražské pražský Vojtěch fundraiser fundraiser.cz fundraising fundraising.cz konzultant poradce fundraisingová komunikační P.R. PR prezentace strategie administrace administrování administrovat business dárce dárců darovat dary dohodu externí finanční finančních fond fondy hledání hledat identifikace kontrola kontrolní kontrolních kontroly konzultační konzultovat lektor lektorování metodika metodiky organizace organizování organizovat orgánů orgány outsourcovaný peněz peníze plán podnikatelský poradenství požadavek požadavky projekt projektů projekty přednášet přednáška psaní psaním rozpočet rozpočtu sepsání sepsat sestavení sestavit supervidovat supervise supervize supervisovat účtování účtovat vyhledávání vyhledávat vykazování vykazovat zdroje zdrojů žádost žádosti a a.s. absolventi absolventů adaptabilita adaptability akce akci aktivní asistence Brusel Bruselu celoživotní center centra centrum časopis časopisy člen členský členských členství ČR dárce dárci dobročinná dobročinné dobročinnost dobročinnou dokument dotace dotační dotačních ekologická ekologické ekologie energie EQUAL ESF ESPON EU EUREKA evropská evropské evropský fan finančních fond fondy globální grant granty gymnázium charita charitu charity infrastruktura infrastrukturu Iniciativa iniciativy inkubátor inkubátory inovační integrace INTERACT INTERREG inovace investiční investičních ISPA jednorázové jednorázovou jednotlivci jednotlivec jednotný JPD kampaň kampaně klastr klastry klub kluby komunitární konkurenceschopnost konkurenceschopnosti krajské kulturní LEADER LEONARD lidská lidské lidských LIFE magistrát magistrátu malé malý marketing MEDIA měst města město mezinárodní mikroregion mikroregiony ministerstva ministerstvo místní místního MK MMR modernizace MPO MPSV MSE MV MZ MŽ nadace nadační o.p.s. obecně obchod obchodu obnovitelné obnovitelných odkazy operační ops osoba osoby PHARE pobídka pobídky podnik podnikání podniky podpory pomoc práv práva privátní privátních profesní program programový programů programy projekty prosperita prosperity prospěšná prostředí prostředků průmysl průmyslu přátel příležitosti příležitostí příspěvek příspěvková příspěvkové příspěvkovou příspěvky rámcový reality regionální resort resortní revitalizace rezort rezortní rovné rovných rozpočtů rozvoj rozvoje s.r.o. SAPARD SFŽP shánění SME sociální soudržnosti soukromé soukromých Společenství společnost společnosti Společný spolek spolky sportovci sportovec sportovní SROP start státní strukturální střední student studenti studentský studentských subvence subvenční škola školicí školící školu školy techniku trh Twinning učení umělci umělec umělecký URBACT úřadů úřady úspory vědeckotechnická vědeckotechnický vědu velvyslanectví vláda vládní vlády vysoká vysoké zahraniční záměr záměry zastupitelské zastupitelských zdravotnictví zdroje zdrojů zlepšování žadatel žadatelů životní životního asociace nestátní nezisková neziskové neziskovou obce občanská občanské občanských obec organizace organizaci profesní sdružení na o pro v z od vize shánět český česká české čeští republika slovensko česko slovenský slovenská slovenské slovenští
Vojtěch Ort, fundraiser.cz
 
Telefon: 723 115 432
Kontakty Vytisknout tuto stránku Přidat do oblíbených
Granty - dotace - projekty - financování
Často kladené otázky

Na tomto místě uvedeme několik odpovědí na typické otázky, se kterými se setkáváme při prvních setkáních s klienty, ať už jsou jimi ti, kteří finance chtějí rozdávat, nebo ti, kteří finance hledají. Své si jistě najdou i organizace, které vážně přemýšlejí o implementaci CSR či donorských strategií.

 1. 1. Co je to fundraising?
 2. 2. Kdo je to fundraiser?
 3. 3. S jakými typy klientů pracujete?
 4. 4. Se kterými zdroji financí a darů máte zkušenosti?
 5. 5. Jaké jsou částky, které můžete klientovi zprostředkovat?
 6. 6. S jakými typy klientů pracujete?
 7. 7. Jaká je Vaše odměna?
 8. 8. Organizujete vlastní benefiční akce?
 9. 9. Umíte fundraising od firem (korporátní fundraising)?
 10. 10. Jsme firma (nebo jednotlivec) a chceme darovat. Co pro nás můžete udělat?
 11. 11. Jsme firma, získáváme finance od investorů. Co pro nás můžete udělat?
 12. 12. Jaké jsou daňové aspekty darů a dárcovství?
 13. 13. Jaké role při získávání prostředků pro naši organizaci můžete zastávat?
 14. 14. Kdo je Ing. Vojtěch Ort?

1. Co je to fundraising?

Fundraising je systematická činnost, jejímž výsledkem je získání zejména finančních prostředků na činnost organizace nebo jednotlivce. Organizací bývá zpravidla nevládní nezisková organizace, rozpočtová nebo příspěvková organizace (škola, nemocnice, zařízení sociální péče), obec, mikroregion, kraj nebo i podnikatelská právnická osoba.

2. Kdo je to fundraiser?

Fundraiser je člověk, který se zabývá fundraisingem, ať už coby kmenový zaměstnanec nebo externí spolupracovník.

3. S jakými typy klientů pracujete?

Pracujeme pro rozmanitou skupinu klientů: prakticky pro všechny typy právnických osob i pro fyzické osoby podnikající nebo nepodnikající. Našimi klienty jsou nebo byli zejména:

 • nestátní neziskové organizace (o.s., o.p.s, nadace, nadační fondy),
 • profesní asociace,
 • příspěvkové a rozpočtové organizace, školy, vědeckotechnická centra,
 • městské části, obce, mikroregiony,
 • malé a střední podniky (s.r.o., a.s.),
 • tematické časopisy,
 • jednotlivci (umělci, vědci, sportovci, studenti),

4. Se kterými zdroji financí a darů máte zkušenosti?

Zmapovali jsme si veškeré možné zdroje financování a vyvinuli jsme unikátní metodiku pro monitorování vypisovaných grantových a dotačních schémat. Zároveň máme zkušenosti a přehled o dalších možnostech – firemním dárcovství, vlastních benefičních kampaních, individuálním dárcovství, atd. Nabízíme konkrétní pomoc se získáním prostředků zejména z těchto zdrojů:

 • tuzemské i mezinárodní nadace, nadační fondy, programy zastupitelských úřadů v ČR,
 • programy EU – Strukturální fondy (ESF, JPD), Iniciativy Společenství, Operační programy EU v ČR) včetně prostředků administrovaných přímo z Bruselu,
 • rozpočty jednotlivých rezortů (MPSV, MŽP, MZ, MPO, MMR, MV, MZe, MDS),
 • rozpočty krajů, měst, městských částí a obcí,
 • soukromé firmy, případně jejich nadační programy, věcné dary,
 • jednotlivci, vlastní benefiční akce a kampaně, odkazy,
 • kluby přátel, absolventů, odstupňovaná členství.

Máme ověřeno, že úspěšného financování obecně prospěšného cíle lze dosáhnout vhodným namícháním použitých finančních zdrojů za využití většiny výše zmíněných možností.

5. Jaké jsou částky, které můžete klientovi zprostředkovat?

Vždy záleží na povaze projektu a na velikosti zdroje. Pro klienty jsme získali granty od obce v hodnotě několika desítek tisíc. Na opačném pólu máme vzdělávací programy a investiční dotace z Evropských strukturálních fondů v řádu několika miliónů korun. V současnosti pracujeme na fundraisingové kampani ze soukromých zdrojů s cílovou částkou několika desítek miliónů korun v horizontu několika let.

6. Co je to fundraisingová strategie?

Fundraisingová strategie řeší dlouhodobé potřeby financování organizace. Obsahuje analýzu výhod a rizik spojených s organizací a poskytovanými službami (produkty), vymezení se vůči společnostem usilujícím o stejné finanční zdroje, aktivní řízení vztahu s dárci, úřady a veřejností, finanční a časové rozpočty. Zejména pak určuje možnosti financování jednotlivých programů či investic organizace, určuje slabá místa ke zlepšení a silné stránky k posílení. Dobrá fundraisingová strategie pokrývá veškeré finanční potřeby obecně prospěšné organizace a je aktualizována každý rok tak, aby reflektovala vývoj dané oblasti a potřeby organizace.

7. Jaká je vaše odměna?

Záleží na naší roli, kterou si společně určíme, na množství práce do toho vložené. Pracujeme na principu sdíleného rizika, tj. neúčtujeme žádný paušál za vynaloženou práci. Očekáváme určité procento ze získané částky, splatné zpravidla v momentě, kdy bylo o přidělené částce rozhodnuto nebo byla podepsána darovací nebo jiná smlouva nebo peníze dorazí na účet; podle dohody a okolností. U některých specializovaných poradenských činností, které nevyústí v podání grantu nebo v naši aktivní roli při fundraisingu organizace (formulování strategie, supervize, specializované studie) účtujeme hodinovou sazbu. Podobně určujeme i odměny za lektorskou činnost.

8. Organizujete vlastní benefiční akce?

Ano, vždy po domluvě s klientem. Umíme nastrukturovat benefiční akci, kampaň a příslušnou P.R. prezentaci tak, aby přinesla kýžený finanční výsledek i spokojenost účastníkům, organizátorům, obdarovaným i veřejnosti.

9. Umíte fundraising od firem (korporátní fundraising)?

Ano, podle povahy projektu vytipujeme vhodné firmy k oslovení, které následně oslovíme se žádostí o podporu. Dobrá příprava obvykle zajistí vysokou úspěšnost při získávání finančních nebo nepeněžních darů.

10. Jsme firma (nebo jednotlivec) a chceme darovat. Co pro nás můžete udělat?

Zastupujeme celou řadu projektů z nejrůznějších oborů veřejně prospěšných činností, z různých míst republiky. Podle vašich preferencí, sympatií a zamýšlené částky jsme schopni Vám předložit profesionálně zpracovaný projekt s definovanými cílovými skupinami, hmatatelnými výstupy a rozpočty. Pracujeme jen s těmi nejlepšími a garantujeme slušné mediální pokrytí projektu či obdarované organizace, které může zviditelnit i Vaši firmu.

11. Jsme firma, získáváme finance od investorů. Co pro nás můžete udělat?

Pravděpodobně je pro vás velmi důležitá komunikace s investory, ekonomickými novináři, veřejností. Máme zkušenosti a v rámci ČR zřejmě velmi vzácné know-how o tom, jak řídit vztah s investory a mezinárodními finančními trhy, jak vyjít vstříc očekávání investorů a veřejnosti, včetně krizového managementu.

12. Jaké jsou daňové aspekty darů a dárcovství?

 • fyzické osoby (podle §15 odst. 5 zákona o dani z příjmu): od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2% ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1.000 Kč nebo částku vyšší než 2% základu daně.
 • právnické osoby (podle §20 odst. 8 zákona o dani z příjmu): od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2.000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2.000 Kč.

Organizace, které nejsou zřízeny za účelem podnikání, jsou osvobozeny od daně darovací. Veškeré dary tak mohou být v nesnížené výši využity na aktivity organizace. Více najdete na serveru econnect.cz: články o daňovém zvýhodnění dárců a o sponzorských darech a darovacích smlouvách.

13. Jaké role při získávání prostředků pro naši organizaci můžete zastávat?

Máme vyzkoušenu celou řadu možného zapojení do struktury vaší organizace nebo při psaní jednotlivých projektů: od supervize Vašeho zaměstnance zodpovědného za získání financí, přes sepsání konkrétního projektu individuálně nebo v týmu, až po částečné nebo úplné převzetí a vedení fundraisingu pro konkrétní projekt nebo za celou organizaci (externí fundraiser). Součástí našeho zapojení bývá i role stratéga, kdy společně s klientem určujeme strategii fundraisingu. Všechny tyto role mají své výhody a rizika, které můžeme probrat při osobním jednání.

14. Kdo je Ing. Vojtěch Ort?

Zakladatel značky fundraiser.cz a průkopník profesionálního fundraisingu v ČR. Má více jak dvacet let zkušeností s psaním projektů, neziskovým sektorem a jednáním s donátory, vytvořil a implementoval řadu strategií firemní společenské zodpovědnosti, udržitelného rozvoje a dárcovských strategií. Léta se zabýval neziskovým sektorem a fundraisingem, celkem devět let se pohyboval ve světě špičkového finančního, strategického a podnikatelského poradenství. Od roku 2004 se věnuje fundraisingu a CSR coby podnikatelskému záměru – spolupracuje se ziskovými i neziskovými subjekty i jednotlivci.

Sepsání úspěšného projektu nebo zorganizování úspěšné fundraisingové kampaně je v jeho pojetí vyvrcholením systematické činnosti, která začíná porozuměním trhu, definováním cíle a cílené strategie. Podívejte se proto na celou naši nabídku.